Tag: نفتکش بریتانیایی

11
Jul
2019
Posted in اخبار ایران

حمله نافرجام قایقهای تندرو سپاه به نفتکش بریتانیایی

طبق گزاررش خبرگزاریهای مختلف پنج قایق تند رو سپاه برای هدایت کردن یک نفتکش بریتانیای به داخل آبهای ایران وارد…