Tag: قادسیه

10
Sep
2019
Posted in خرافه زدایی

گذری بر کتاب “دو قرن سکوت” و بلایی که تازیان بر سر اجداد ما آوردند

در جنگ جلولا غنیمت بسیار به چنگ عرب افتاد، چندان غنیمت که پیش از آن نیافته بودند و زنان و…