Tag: عقدنکاه

27
Oct
2019
Posted in یادداشت و تحلیل

آیا شما با همسرتان «نکاح» می کنید؟

بیش از 1400 سال از تازش ویرانگر تازیان به کشور و فرهنگ ما میگذرد، هنوز ما به اداب و رسوم…