Tag: راهزنی

25
Dec
2019
Posted in خرافه زدایی

آیا محمد پیامبر الله در آمد خود را از راهزنی بدست می آورد؟

آیا محمد پیامبر الله در آمد خود را از راهزنی بدست می آورد؟ آری . به نسک صحیح بخاری نگاهی…