Tag: خرد گرایی

06
Oct
2019
Posted in خرافه زدایی

!چرا دین را نقد میکنید؟

برای رسیدن به دموکراسی راهی جز نقد دین و شکستن تابوهای دینی که در واقع پوششی هستند برای جنایت وجود ندارد….