بازداشت

تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات

تجمع سراسری معلمان

در ساعات اولیه صبح روز جاری، همزمان با روز معلم، تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ادارات آموزش و پرورش در شهرهای

بیشتر بخوانید