به یاد دارم آن مردک بی مروت بد ذات رفاقتش بی مانند بود با دشمن…