Previous
Next

چقد این صحنه ها آشناس ؛ تکرار تاریخ: فتح «شهرداری بوکان» و ریختن اسناد از پنجره ها!/ ۳ ویدیو

بوکان شهر انقلابی ایران… شهرداری را در اختیار گرفتند. ‏یکی از اصول جنبش‌های انقلابی تصرف مداوم اماکن دولتی است تا نشان دهند قدرت دارند. این رویه منجر به تضعیف روحیه

...بیشتر بخوانید

چقد این صحنه ها آشناس ؛ تکرار تاریخ: فتح «شهرداری بوکان» و ریختن اسناد از پنجره ها!/ ۳ ویدیو

بوکان شهر انقلابی ایران… شهرداری را در اختیار گرفتند. ‏یکی از اصول جنبش‌های انقلابی تصرف مداوم اماکن دولتی است تا نشان دهند قدرت دارند. این رویه منجر به تضعیف روحیه

...بیشتر بخوانید