سست آدمان

با فرعون سخن گفتم همی که ای مرده ای ای آدمی گفتا نمیرم و نمیریم…