یادداشت کاربران

 

 

جبرییل مریم مقدس را حامله کرد امام علامه و فقیه اسلامگرا بیضاوی در تفسیر خود…