زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی

چهارده تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ در چهل و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضیشان بشر می‌برند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است

چهارده تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ در چهل و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضیشان بشر می‌برند که حال برخی از

بیشتر بخوانید