Category: خرافه زدایی

خرافه زدایی

بهاء الله

بهاء الله شخصی است ایرانی که ادعای پیامبری کرد، و توسط اسلامگرایان زمان خویش کشته شد. پیروان او را بهاییان خوانند. اثبات اینکه بهاء الله پیامبر

بیشتر بخوانید
خرافه زدایی

عدل و داد در اسلام

داد – عدل دومین دروغ از پنج دروغ است. عدل تنها ویژه شیعه است و تنها شیعیان عدل را از اصول اسلام میدانند. داد در باورهای شیعه به معنی

بیشتر بخوانید