خرافه زدایی

خرافه زدایی

https://youtu.be/NJ9edKPQnvM

 از این پس به دلیل نیاز نسل جوان جهت روشنگری سیاسی و مذهبی و مبارزه با خرافات مذهب، بخش جدیدی در وبسایت از لایوهای روشنگرایانه

بیشتر بخوانید