جبرییل مریم مقدس را حامله کرد

امام علامه و فقیه اسلامگرا بیضاوی در تفسیر خود جلد 4 چنین میگوید، جبرئیل در هنگامی که مریم مقدس در حال #غسل[حمام] بوده, در شمایل یک جوان بدون ریش وی را حامله کرده است!!!!

ولعله لتهییج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها .

هنگامی که حضرت مریم در حال #غسل کردن بود، جبرئیل به شکل یک جوان بدون ریش بر او وارد شد و شاید #شهوت_مریم را شعله ور کرد و بعد جبرئیل نطفه اش را وارد رحم مریم کرد!