سقوط ناجمهوری اسلامی نزدیک است

حکومت #نا_جمهوری_اسلامی
رژیم کنونی نام جمهوری را یدک میکشد تا چهره اسلام را به نمایش بگذارد.
آنچه روشن است با سقوط حکومت مستبد ناجمهوری اسلامی دین برای همیشه رخت خود را در حکومت های ایران بعد از ناجمهوری_اسلامی میبندد.
ایران آینده کشور سکولار است.
و شاهرگ دین( که در حال حاضر مانند عفونت به تمام سیستم فرهنگ و‌تمدن ایران سرایت کرده است) قطع میشود.
#ایران_فردا هیچ دینی را برتر و بالاتر نمیداند و به هیچ دینی هم توهین نمیکند،و برای هیچ دینی تبلیغ نمیکند.
دین مبنای شایسته سالاری هیچ فردی نیست،و دین بخشی از هویت هیچ فردی شناخته نمیشود.
#ایران_فردا پوشش را برای همگان آزاد میداند و هیچ شخصی را بخاطر انتخاب پوشش در شأن و‌منزلت و حفظ عزت جامعه سرزنش و تنبیه نمیکند.
#ایران_فردا
با تمام جهان در صلح است و رفاه و منزلت مردم را قربانی سیاست های خود نمیکند.
و با قدرت و عزت از منافع کشور پاسداری میکند.
#ایران_فردا
آزاد است از ظلم و ستم ۴۰ سال حکومت#ناجمهوری_اسلامی

#پنجم_دی
✍️ نویسنده: #آغاز