‌?دوازده فروردین سالروز تحمیل حکومت اسلامی به مردم ایران

‌?12 فروردین سالروز تحمیل حکومت اسلامی به مردم ایران

⭕️امروز ۱۲ فروردین، سالروز تحمیل رژیمی به مردم ایران است که “جمهوری اسلامی ایران” نام گرفت. چهل و یک سال پیش در چنین روزی مصادره کنندگان انقلاب مردم ایران به رهبری “خمینی”، طی نمایشی به نام: “همه پرسی از مردم ایران” حاکمیت جهل و خرافه و سرکوب خود را بر این کشور رسمیت بخشیدند.

روز ۱۲ فروردین سال ۵۸، در حالیکه هنوز دو ماهی از پیروزی قیام مردم نگذشته بود و توده های مردم به تمامی پی به ماهیت افکار ارتجاعی و اهداف غاصبان انقلاب نبرده بودند، که دارو دسته خمینی با شعار: ”جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر” به میدان آمدند تا مردم را ملزم گردانند که از میان دو رأی ”آری و نه” یکی را انتخاب کنند و با شرکت در این باصطلاح ”همه پرسی” به نظام جمهوری اسلامی آری یا نه بگویند. خمینی برای برگزاری این نمایش تعجیل بسیار داشت. زیرا می دانست اگر مردم فرصت بیابند با چشمان باز در مورد ماهیت حکومت اسلامی قضاوت کنند، نتایج رفراندوم آنگونه نمی بود که وی انتظار داشت.

سوالی فریبکارانه و پاسخ “آری یا نه” که برای این رفراندوم تعیین کرده بودند، به شیوه ای بود که گویا اگر کسی رای “آری” را به صندوق نیاندازد، به معنای آن است که طرفدار بازگشت رژیم پادشاهی است. طبعا در شرایطی که توده های مردم جانبازانه و وسیعا در قیام برای سرنگونی رژیم پهلوی شرکت کرده بودند، انتساب چنین نسبتی به آنان مایه سرشکستگی بود و بسیاری از همین مردم از فرط نفرت شان نسبت به رژیم و نظام پیشین و علیرغم میل باطنی شان، به حاکمیت مذهبی و حکمرانی مشتی آخوند و مرتجع، ناچارا و بخشا نیز از روی توهم رأی “آری” را انتخاب می کردند و به صندوق های رأی می ریختند.

البته در آن هنگام نیز آن دسته از مردم که ماهیت حاکمیت مذهبی و قدرت گیری مرتجعان را همسان حاکمیت استبدادی و دیکتاتوری نظام شاهنشاهی می دانستند، نه تنها این رفراندوم را تحریم کردند، بلکه تا جایی که توان داشتند، توده های مردم را هم از شرکت در آن برحذر می داشتند. کارگزاران تازه به قدرت رسیده برخوردار از امکاناتی که به چنگ آورده بودند و با استفاده از تریبون هایی که در اختیار داشتند و با اتکاء به سنت های مذهبی رایج در میان مردم، نتایج به اصطلاح همه پرسی را به نفع خود و به نام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. سابقه تمامی انتخابات فرمایشی چهل و یک سال اخیر به چنین روزی بر می گردد و با تثبیت چنین روزی بود که سنت انتخابات های نمایشی و فرمایشی در این رژیم تکرار می گردد. ۱۲ فروردین، برای مردمی که تحت حاکمیت این رژیم به سر می برند، یادآور اولین روزهای نفی حق انتخاب در تعیین سرنوشت خویش و اولین روز تثبیت رسمی حاکمیت جهل و خرافه و اولین روز شکل گیری حاکمیتی است که هم ارتجاعی و هم سرمایه داری است.

روز ۱۲ فروردین، اگر برای جمهوری اسلامی روز آغاز چهل و یکمین سال از حاکمیت نظام سرمایه داری اسلامی است، برای توده های مردم سالروز اعلام پایان نقش توده های مردم در یک انقلاب شکوهمند و سالروز آغاز حاکمیت یک رژیم ارتجاعی و سالروز تداوم یک عمر سرکوب، تحقیر، تحمل فقر و گرسنگی است و آغاز چهل و یکمین سال تداوم سلب ابتدایی ترین آزادی های فردی و اجتماعی است.

اگر چه در آن هنگام نیز بخش های نسبتا وسیعی از مردم در آن اولین نمایش انتخاباتی شرکت نداشتند، اما جمهوری اسلامی اولین آمار جعلی خود را از یک باصطلاح ”رفراندوم” اعلام کرد و ادعا نمود که گویا بیش از ۹۸ درصد مردم در نمایش ”جمهوری اسلامی آری یا نه” شرکت داشته اند. این ادعای جمهوری اسلامی در حالی اعلام می گردید که مردم کردستان با جمعیتی چند میلیونی، علیرغم این فریبکاری آشکار، با هوشیاری کامل در این رفراندوم شرکت نکردند و به این ترتیب مشروعیت این رژیم را نپذیرفتند. رژیم حتی شانس این را هم نداشت که دکه های انتخاباتی اش را در کردستان دایر کند. برای بسیاری از مناطق دور افتاده ایران هم اصلا برگه انتخاباتی فرستاده نشد. در چندین نقطه و از جمله مناطقی از ترکمن صحرا صندوق رای مستقر نشد.

امروز میلیونها نفر از مردم ایران به مردم کردستان و به همه آنهائی که آگاهانه در این نمایش دادن مشروعیت به رژیم اسلامی شرکت نکردند دست مریزاد می گویند. امروز اکثریت قاطع مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستند. اما چنین خواستی تنها با تکرار صحنه های پرشور خیزش انقلابی سال 1357 و این بار با ایفای نقش آگاهانه و متشکل طبقه کارگر و حضور میلیونی جوانان، زنان و همه مردم تحت ستم در صحنه ها و عرصه های مختلف، میسر می شود.