یک پیشنهاد به براندازان

جمهوری اسلامی و در کل آخوندها بصورت تجربی و بخوبی دریافته اند که بحث کردن غیر منطقی و غیر واقعی با مخالفان و در نتیجه عصبی کردن آنها در کوتاه مدت و دراز مدت نتایج مثبتی برایشان خواهد داشت و همینطور بصورت تجربی دریافته اند که ندیدن، توجه نکردن و بحساب نیاوردن مخالفان یک روش موثر در برخورد با مخالفان است.
بحث های غیر منطقی و سرشار از مغلطه بطور موثری از نیروی مخاطب میکاهد و هدف اصلی او تحت شعاع قرار میدهد.
این موضوع بصورت تجربی کاملا قابل مشاهده و بصورت علمی قابل اثبات است.
کاربران زیادی در بالاترین وجود دارند که بصورت کاملا هماهنگ شده ای عمل میکنند و انرژی مخالفان و طرفداران براندازی ج ا را بطرز شگفت آوری کاسته و برای پاسخ دادن به مسائلی کاملا واضح و مشخص هدر میدهند ! و در عین حال واقعیات نهادینه شده ( که بر خلاف مصالح جمهوری اسلامی است ) در ذهن براندازان را دچار تردید و یا دستکم مانع از تمرکز بر آن میشوند و حتی در مواردی آنها را رودروی هم قرار میدهند.
این افراد براحتی قابل شناسایی هستند و بسیاری از آنها چهره های مشهور و رسوایی در این وب سایت هستند.
یک روز براندازان را طرفداران پهلوی مینامند و روزی طرفداران مجاهدین و یک روز طرفداران ترامپ و …
به هر نحوی که شده انگ و برچسبی بر براندازان میزنند و فردا برچسبی دیگر و این روند تا تحلیل کامل نیرو شما ادامه خواهد داشت.
یقینا براندازی آغازی بر پایان جمهوری اسلامی است و هدفی کوتاه مدت برای من و شما و این را میدانیم نقطه اشتراک ما براندازی است و بقیه موارد پس از براندازی جمهوری اسلامی و البته تصفیه حسابی عادلانه ( نه مهربانانه ) قابل بحث و گفتگو در محیطی آرام و پیروزمندانه است.
بنابراین به دوستان پیشنهاد میکنم در بحث های این افراد مغلطه کار، دغل باز و دغا کار شرکت نکنید. نادیده گرفتن این افراد به آسانی باعث از بین رفتنشان خواهد شد.