یک شهروند اهل ارومیە کە هفتە گذشتە در حین بازداشت از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلولە قرار گرفتە بود بە دلیل شدت جراحات واردە جان سپرد.

روز شنبە ١٧ خرداد ٩٩ (٦ ژوئن ٢٠٢٠)، شهرام مصطفی پور، شهروند اهل ارومیە کە هفتە گذشتە در حین بازداشت از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلولە قرار گرفتە بود، بە دلیل شدت جراحات واردە در بیمارستان عارفیان این شهر جانش را از دست دادە است.

این شهروند کرد کە اهل روستای “موانا” می باشد، روز پنجشنبە ٨ خرداد ٩٩ (٢٨ می ٢٠٢٠)، از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت گلولە قرار گرفتە و بازداشت شدە بود.

شهرام مصطفی پور پس از مجروح شدن در بیمارستان عارفیان تحت تدابیر شدیت امنیتی بودە و خانوادەاش طی این مدت موفق بە ملاقات با وی نشدەاند.