یورش مأموران جنایتکار گارد زندان تهران بزرگ به بند زندانیان در تیپ۲ و زندان مرکزی ارومیه

نیروهای جنایتکار گارد زندان تهران بزرگ به ریاست حیدری صبح روز یکشنبه ۱۴دی۹۹، به سالنهای ۹ و ۱۰ تیپ۲ این زندان یورش برده و وسایل زندانیان را تخریب کرده و به سرقت بردند.

علت اصلی این یورشهای ناگهانی اذیت و آزار و فشار بر زندانیان است که به دستور حفاظت زندان انجام می‌شود. این هجوم وحشیانه به دستور رئیس تیپ۲ به‌نام میرزاآقایی و رئیس حفاظت زندان انجام شده است.

در این یورش ملافه‌ها و تشکهای زندانیان توسط مأموران گارد پاره شد و بخشی از وسایل آنها را شکستند. پس از پایان بازرسی زندانیان متوجه شدند که بخشی از وسایل ناچیزشان که با پول خودشان خریداری کرده بودند، به سرقت برده شده است.

رئیس تیپ۲ زندان تهران بزرگ به بهانه‌های مختلف اقدام به آزار و اذیت زندانیان می‌کند.

یکی از شیوه‌های وی برپایی نماز جماعت اجباری روزانه و فشار بر زندانیان برای شرکت در آن است.

همچنین صبح روز یکشنبه ۱۴دی۹۹ مأموران جنایتکار گارد زندان مرکزی ارومیه به بندهای ۱و۲، ۳و۴ و هم‌چنین بند ۱۵ یورش برده و وحشیانه اقدام به بازرسی کلیه وسایل زندانیان کرد.

در این بازرسی مأموران جنایتکار گارد زندان، به شکل وحشیانه‌ای وسایل شخصی زندانیان را شکستند و کلیه وسایل آنان را بهم ریختند و دست‌نوشته‌های زندانیان را با خود بردند.

هجوم مزدوران گارد با خشم و اعتراض زندانیان همراه بود.