یام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی: هم میهنان بیاییم دست در دست هم غبار اندوه و نا امیدی را از ایرانمان بزداییم و همه به ایران بیاندیشیم