گلوله باران ماکت رزمناو آمریکایی و مسخره کردن سپاه توسط آمریکایی ها

نیروی دریایی آمریکا طی توییت نوشت “نیروهای سپاه ایرانی تخصص بالایی در ساختن کشتی هایی دارند که ‘هدف’ باشند”. چون ترجمه این متلک به فارسی زیاد رسا نیست، این ترجمه خودمونی اش “هر لگن شکسته ای که سپاه بسازه و بندازه تو آب برای ما آمریکایی ها در سطح هدف برای دستگرمی و تمرین ما چیز خوبیه.”