گزارش سومین زلزله اینبار در ترکمانچای

شما در کجا زندگی میکنید؟

آیا زلزله را حس کردین؟

وضعیت خسارات چگونه هست ؟

#تبریز

#میانه

#آذربایجان

#زلزله

#زنجان

#اردبیل