گزارش زلزله دوم امشب

آیا زلزله در منطقه شما احساس شد؟

در کدام منطقه زندگی میکنید؟

وضعیت کنونی خودتون رو کامنت  کنید

#تهران

#اردبیل

#زلزله

#آذربایجان

#تبریز

#مهاباد

#سردشت

#میانه