گزارش زلزله اول

از کدام منطقه هستید و آیا زلزله را حس کردین؟

لطفا وضعیت رو کامنت کنید

#زلزله

#آذربایجان

#تبریز

#مهاباد

#سردشت