گزارش تکان دهنده عفو بین الملل درباره بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازی

“داشتم می رفتم سر کارم که تیر به شکم ام خورد. شوکه شده بودم، اول فکر کردم گلوله بیحس کننده بود، اما بعد متوجه شدم که از شکم ام دارد خون می آید. به اطرافم نگاه کردم و افراد بسیاری را دیدم که از ناحیه سر و گردن به آ نها شلیک شده بود. رفتم بیمارستان تا گلوله را در بیاورند. وقتی چند روز بعد ترخیص شدم، ماموران امنیتی با لبا س شخصی داخل بیمارستان منتظر بودند تا دستگیرم کنند. چند روز در بازدا شت ماندم و بعد به قید وثیقه آزاد شدم. همه را از بعد از ترخیص شان از بیمارستان دستگیر می کردند. در بازداشتگاهها، خیلی ها زخم گلوله و جراحت های دیگر داشتند.”
این شهادت یکی از آسیب دیدگان خیزش آبان ۹۸ است که در گزارش تکان دهنده ۱۲۰ صفحه ای عفو بین الملل درباره بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران آمده است.

این گزارش آنطور که در اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین الملل هم گفته شده مستند کننده روایات هولناک دهها تن از معترضان، شاهدان و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به نحو قهری ناپدید گشتند، در سلولهای انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، مورد انواع و اقسام شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند و با اخذ اعترافات زیر شکنجه در محکمه های ناعادلانه برایشان احکام زندان و شلاق و اعدام صادر شد. جنایاتی هولناک که تنها در فاصله چند روز اتفاق افتاد و عفو بین الملل از آن بعنوان “ویرانگری انسانیت” نام می برد.
در این گزارش می خوانیم که علیه معترضین آبان ۹۸ شکنجه های گسترده ای شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدامهای نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی و تجویز اجباری مواد شیمیایی اعمال شده است.
*یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان به عفو بین الملل گفته است که او مکررا تحت شوک الکتریکی قرارداشت: “احساس می کردم میلیون ها سوزن در تنم فرو می رود. اگر از پاسخ دادن به سوالات آنها خودداری می کردم، ولتاژ را بالا می بردند و شوک قوی تری می دادند… این شکنجه ها تاثیری ماندگار بر سلامت روحی و جسمی من داشته.”
یک نفر دیگر درمورد شکنجه ای که بازجوها به آن “جوجه کباب” می گفتند و از دست و پاها آویزان می کردند گفته است: “دردش خیلی شدید بود. آنقدر درد و فشار در بدنم زیاد بود که به خودم ادرار می کردم. خانواده ام می داند شکنجه شده ام، اما نمی دانند چطور.”

عفو بین الملل در این گزارش از شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهد که یک ساز و کار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا روا لهای فراگیر و سازمان یافته ی نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.”
در جریان خیزش مردمی آبان ۱۳۹۸ که در اعتراض به گرانی و علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت طبق گزارش رویتر نزدیک به ۱۵۰۰ نفر توسط جمهوری اسلامی و عمدتا با شلیک گلوله به مغز و قلب آنها کشته شدند و طبق گفته مقامات حکومتی حدود ۷۰۰۰ نفر هم بازداشت شدند. کمترین سن بازداشت شدگان طبق گزارش عفو بین الملل ۱۰ سال گزارش شده است.

کمیته بین المللی علیه اعدام از انتشار گزارش اخیر عفو بین الملل و افشای جنایاتی که جمهوری اسلامی در برخورد به معترضین آبان مرتکب شده است استقبال می کند و با اتکا به این سند و هزاران شاهد دیگر خواهان تغییر پایان یافتن هرگونه مماشات دولت های جهان با جمهوری اسلامی است. لازم است مستندات گردی آوری شده در گزارش اخیر عفوبین الملل بعنوانی اسنادی مهم در شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا در محکومیت و طرد جمهوری اسلامی مورد رجوع قرار گیرد.
ما بارها اعلام کرده ایم که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست ، قاتل و شکنجه گر مردم ایران است. گزارش اخیر عفو بین الملل همین حقیقت را به روشنی تاکید می کند. جمهوری اسلامی پاسخ اعتراضات مردم علیه چهل سال فقر و بی حقوقی را با بیرحمانه ترین شکل ممکن داد. چنین رژیمی نباید در مجامع بین المللی بعنوان نماینده مردم ایران پذیرفته شود. در عوض این رژیم و سران آن باید در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند. به نظر ما گزارش عفو بین المللی کافیست که جامعه جهانی و بویژه دولتهای غربی سیاست سازش و مماشات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارند و این رژیم قاتل و شکنجه گر را طرد و منزوی کنند. ادامه روابط دیپلماتیک و سیاسی با چنین رژیمی بعنوان “نماینده مردم ایران” معنایی جز تایید استمرار سرکوب خونین مردم ندارد و بهیچوجه پذیرفتنی نیست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. ما ضمن طرح خواست محکومیت و طرد و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی، همه مردم ایران و جهان را به حمایت از این خواستها و تحقق آنها فرا می خوانیم:
– جنایاتی که جمهوری اسلامی در برخورد به معترضین آبان ۱۳۹۸ مرتکب شده است مصداق جنایت علیه بشریت است و به همین عنوان باید در مراجع جهانی مورد رسیدگی قرار گیرد و سران و رهبران جمهوری اسلامی بعنوان عاملین اصلی این جنابت محاکمه شوند.
– کلیه بازداشت شدگان آبان ۹۸ باید فورا آزاد شوند و از همه آنها رفع اتهام شود.
– شکنجه و اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه باید فورا خاتمه یابد.
– کلیه احکام اعدام دستگیرشدگان ۹۶ ،۹۷ و ۹۸ و سایر محکومین به اعدام و بطور کلی مجازات اعدام باید فورا ملغی شود.
مردم ایران در اعتراضات دی ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ حکم خود را درباره جمهوری اسلامی با قدرت صادر کرده اند. مردم ایران این رژیم را نمی خواهند و خواهان سرنگونی کلیت آن هستند. ما از همه جهانیان می خواهیم که به حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران بپردازند و دولتهای کشورهای خود را برای قطع روابط دیپلماتیک و سیاسی تحت فشار قرار دهند. در اولین سالگرد خیزش آبان ۹۸ ما در در پی آنیم که با برگزاری اعتراضات جهانی هم یاد همه جانباختگان این اعتراضات را گرامی بداریم و هم صدای اعتراضمان را علیه جمهوری اسلامی بلندتر کنیم و همصدا با مردم ایران اعلام کنیم که “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ویرانگران انسانیت باید به سزای اعمالشان برسند!