گزارش اعتراضات ماه نوامبر ۲۰۱۸ در ایران

 

آمار كلی:
اعتراضات در ماه‌نوامبر ۲۰۱۸براساس اخبار و مطالب گردآوری شده؛ جمعا ۹۱۱حرکت اعتراضی در ۱۷۱شهر؛ روستا؛ منطقه تجاری؛ صنعتی و … شکل گرفت. بر این اساس بطور متوسط روزانه ۳۰حرکت اعتراضیشکل گرفته است.

آمار حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف در ماه نوامبر به قرار زیر است:
– کارگران ۱۰۹مورد
– غارت شدگان ۱۹مورد
– بازنشستگان ۴مورد
– فرهنگیان ۳۴۸مورد
– دانشجویان ۲۵مورد
– کامیونداران ۲۴۶مورد
– بازاریان و کسبه ۳۹مورد
– کشاورزان ۴۱مورد
– سایر اقشار ۵۲مورد
– زندانیان ۱۱مورد
– اعتصاب غذای زندانیان ۱۷مورد
ویژگیهای برجسته اعتراضات:
یکم. در این ماه کامیونداران متحدانه و طبق قرار قبلی یک دور دیگر از اعتصاب و اعتراضاتشان را شکل دادند.
دوم. اعتصاب سراسری معلمان در این ماه به مدت ۲روز طبق فراخوان قبلی شکل گرفت.
سوم. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در شوش و کارگران گروه ملی فولاد اهواز طبق قرار قبلی و متحدانه و به صورت رادیکال شکل گرفت و ادامه یافت.
چهارم. در این ماه بازاریان و کسبه دست به اعتصاب متحدانه ای به مدت چند روز زدند.
پنجم. طی این ماه کشاورزان غرب و شرق اصفهان؛ در اعتراض به عدم دریافت حق آبه قانونی خود؛ دست به تجمع و تحصن زدند.
۱- کارگران:
در ماه نوامبر۱۰۹مورد حرکتهای اعتراضی توسط کارگران در ۲۱شهر؛ منطقه تجاری؛ شهرک صنعتی صورت گرفت. در این ماه بطور متوسط روزانه ۴حرکت اعتراضی متعلق به کارگران بود. اعتراضات این ماه بعلت عدم دریافت حقوق معوقه و سایر مطالبات مزدی از چند ماه تا یکسال؛ عدم افزایش حقوق؛ فسادر در کارخانه و واگذاری به بخش خصوصی بوده است.

مهمترین اعتراضات کارگری ماه به قرار زیر می باشد:
اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش:
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از روز ۱۴آبان به مدت بیست و هشت روز در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان؛ واگذاری شرکت به بخش خصوصی و دستگیری نمایندگان کارگران اقدام به اعتصاب و تظاهرات و تجمع در مقابل شرکت و فرمانداری شوش کردند.
در این اعتراضات، نماینده کارگران اسماعیل بخشی همراه با چند کارگر دیگر دستگیر شدند. طی روزهای بعد به جز اسماعیل بخشی همه افراد دستگیر شده، آزاد شدند.

اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد در اهواز: 
کارگران گروه ملی فولاد در اهواز از روز ۱۹آبان به مدت ۲۱روز در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان؛ اقدام به تجمع در مقابل شرکت و راهپیمایی در سطح شهر کردند و خیابانهای اهواز را به تسخیر خود درآوردند. اقشار مختلف مردم و بطور خاص زنان در همراهی با آنها در راهپیمایی شرکت کردند.
تجمع کارگران اهواز مورد حمایت بازاریان، معلمان، استادان، زنان و مردم عرب زبان اهواز قرار گرفت.

سایر تجمعات کارگران عبارتند از:
– تجمع کارگران کارخانه ها و کارگاههای ایران در مقابل خانه کارگر در تهران
– تجمع چند روزه کارگران کارخانه روغن نباتی جهان در زنجان
– تجمع کارگران شهرداریهای مختلف در شهرهای کاشان؛ خانفره؛‌ شادگان؛‌ الوند؛ بیجار؛ خرم آباد؛ آبادان؛ حمیدیه
– تجمع کارگران قراردادی شرکت تالون از پیمانکاران آزادراه تهران؛ شمال برای چند روز

۲- غارت شدگان:
در ماه نوامبر ۱۹حرکت اعتراضی توسط غارت شدگان در ۷شهر صورت گرفت.
تجمعات این ماه توسط غارت شدگان موسسات زیر انجام شده است:
غارت شدگان موسسه کاسپین (تهران؛ کرمان؛ رشت؛ مشهد)
غارت شدگان موسسه پدیده شاندیز (تهران)
غارت شدگان موسسه توسعه نهال نشان البرز (تهران)
غارت شدگان موسسه آرمان (تهران)
غارت شدگان موسسه قرض الحسنه علی ابن ابیطالب (بابل)
غارت شدگان شرکت تولید کود کمپوست پلارک (دزفول)
غارت شدگان شرکت ارکا خودرو (کرمانشاه).
۳- بازنشستگان:
در ماه نوامبر بازنشستگان ۴اعتراض و تجمع در ۴شهر داشتند. اعتراضات بازنشستگان بعلت عدم دریافت مطالبات و پاداش بازنشستگی و سطح پایین حقوقشان بوده است.
تجمعات بازنشستگان به این قرار بود:
– تجمع بازنشستگان سراسر کشور در تهران
– تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
– تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بندر بوشهر
– تجمع کارگران بازنشسته شرکت لاستیک پارس در ساوه
۴- فرهنگیان:
در ماه نوامبر فرهنگیان ۳۴۸حرکت اعتراضی (در مدرسه؛ دبیرستان و هنرستان) در ۸۱شهر داشتند.
به دنبال فراخوان قبلی؛ معلمان طی روزهای ۲۲آبان و ۲۳آبان دست به یک اعتصاب سراسری زدند. آنها در این ۲روز از حضور در کلاسهای درس خودداری کرده و در دفاتر مدارس؛ دبیرستانها و هنرستانها؛ دست به تحصن زدند.

معلمان در اعتراض به سرکوب و زندانی کردن معلمان؛ تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته؛ وضعیت وخیم معیشتی؛ گرانی و تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید این قشر؛ دست به اعتصاب زدند. همگام با معلمان؛ دانش آموزان و اولیاء آنها هم دست به حمایت از معلمان شریف زدند.

در تعدادی از شهرها از جمله مریوان؛ شیراز؛ سنندج؛ ابراهیم آباد؛ اصفهان؛ دانش آموزان با آمدن به حیاط مدارس؛ یا در کلاسها دستنوشته هایی را که در آنها خواسته های معلمانشان را منعکس میکرد؛ به دست گرفتند. در شیراز هم دانش آموزان پسر؛ کلاسها را تعطیل کرده و به خانه هایشان رفتند.

۵- دانشجویان:
در ماه نوامبر دانشجویان ۲۵تجمع و اعتراض در ۱۰شهر داشتند که مهمترین آنها به این قرار است:
– تجمع ۲روزه دانشجویان دانشگاه هنر تهران؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ دانشجویان دانشگاه تهران؛
– دانشجویان دانشگاه زنجان؛ در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز
– تجمع دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به عملکرد معاون دانشجویی دانشگاه
– تجمع داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد در اعتراض به بلاتکلیفی خود در مقابل مجلس
۶- کامیونداران:
در ماه نوامبر؛ چهارمین دور اعتصاب سراسری کامیونداران در اعتراض به عدم تحقق خواسته های قبلی خود و دستگیری تعدادی از کامیونداران؛ شکل گرفت. اعتراضات کامیونداران ۲۴۶مورد در ۸۰شهر بود.
۷- اعتصاب بازاریان:
در ماه نوامبر بازاریان و کسبه شهرهای مختلف در اعتراض به گرانی؛ رکود اقتصادی و فقر طبق فراخوان قبلی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب ۳۹مورد در ۲۲شهر و بازار برای چند روز ادامه یافت.
۸- اعتصاب کشاورزان:
در ماه نوامبر کشاورزان شرق و غرب اصفهان؛ در ورزنه؛ خوراسگان؛‌ اصفهانک؛ نجف آباد؛ بخش قلعه سفید؛ بخش زیار؛ جوزدان و قهدریجان برای چندین روز برای گرفتن حق آبه خود دست به تجمع و تحصن با تراکتورهای خود زدند. همچنین کشاورزان در ورزنه تعداد ۲۰تیر برق مربوط به پمپاژ آب را انداختند.
۹- سایر اقشار:
در ماه نوامبر ۵۲مورد حرکت اعتراضی در ۳۲شهر؛ روستا؛ مناطق صنعتی و … شکل گرفت. مهمترین این حرکتهای اعتراضی؛ به قرار زیر است:
– تجمع کارکنان بیمارستان فوق تخصصی خمینی در کرج برای چند هفته در اعتراض به عدم دریافت یکسال حقوق معوقه و بلاتکلیفی وضعیت بیمارستان
– تجمع چند روزه مردم ده ونک به همراه تعدادی از فعالان مدنی در اعتراض به تخریب خانه های مردم توسط دانشگاه الزهرا
– تجمع خانوادههای زندانیان سیاسی در مقابل اداره کل زندانها در تهران در اعتراض به محدودیتها و فشارهای اعمال شده بر زندانیان در زندانهای مختلف
– تجمع خانوادههای زندانیان سیاسی و جمعی از مردم ارومیه در مقابل زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به فشارهای معیشتی؛ صنفی؛ پزشکی و بهداشتی به زندانیان این زندان
۱۰- اعتصاب غذای زندانیان:
در ماه نوامبر ‍۱۷مورد اعتصاب غذا توسط زندانیان صورت گرفته که عبارتند از:
– ۵زندانی سیاسی؛ امنیتی در زندان مرکزی زاهدان پس از انتقال به قرنطینه زندان؛ دست به اعتصاب غذا زدند
– ۱۰نفر از زندانیان بیمار صعب العلاج و یا قطع نخاعی که در بهداری زندان مرکزی ارومیه بستری هستند؛ در اعتراض به عدم رسیدگیهای صنفی دست به اعتصاب غذا زدند
– عبدالرضا قنبری معلم و زندانی سیاسی که ۲۱مهر جهت ادامه دوران حبس خود بازداشت و به بند8 زندان اوین منتقل شده بود؛ ۱۹آبان بصورت ناگهانی به قرنطینه زندان گوهردشت منتقل شد. وی در اعتراض به این انتقال؛ اعتصاب غذا کرد
– حاتم ارتوغلو ۷۰ساله و اهل کشور ترکیه؛ که از سال ۸۸ در بند ۳-۴ زندان مرکزی ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر به سر میبرد؛ به دلیل عدم انتقال به کشورش علیرغم وعده مقامات قضایی؛ اعتصاب غذا کرد