کشتە و زخمی شدن ٧ کولبر در یک سانحە رانندگی

روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩ (٦ آگوست ٢٠٢٠)، در جادە مریوان بە روستای درەناخی یک سانحە رانندگی روی داد کە منجر بە کشتە شدن یک کولبر و زخمی شدن ٦ کولبر دیگر شدە است.

خالد غفوری اهل روستای ”بابا“ و ٤٩ سالە، در این سانحە رانندگی جانش را از دست دادە و ٦ کولبر دیگر زخمی شدەاند کە وضعیت جسمانی دو نفر از آنها وخیم اعلام شدە است. این شش کولبر هم اکنون در مراکز درمانی مریوان تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند.

تا زمان تظیم این خبر هویت شش کولبری کە در این سانحە زخمی شدەاند برای هەنگاو احراز نشدە است.

این تصادف مابین یک دستگاه پراید و یک دستگاه تویتا روی دادە است کە سرنشینان پراید کولبر بودە و برای کولبری بە مناطق مرزی رفتەاند.