کشتە و زخمی شدن سە چوپان توسط سپاه پاسداران

روز جمعە ٢٨ شهریور ٩٩ نیروهای جنایتکارسپاه پاسداران در مرزهای اشنویە سە چوپان اهل روستای ”لولکان“ از توابع «دشت بیل» اشنویە را بە رگبار بستە و یک چوپان را با هویت ”حسن خندەپور“ بە قتل رساندەاند.
در نتیجە تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران دو چوپان دیگر نیز زخمی شدەاند کە تاکنون هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، جسد چوپانی کە توسط سپاه بە قتل رسیدە تاکنون در اختیار آنها می‌باشد و بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.