کشته و زخمی های قیام مردم در شنبه و یکشنبه

طی روزهای شنبە و یکشنبە ۲۹ نفر با شلیک نیروهای سپاه پاسداران در کردستان جانشان را از دست دادە و بیش از ٥٠٠ نفر دیگر زخمی شدەاند.
تاکنون هویت ۱۳ تن از این قهرمانان غایب مشخص شده است
جوانرود ١٥ نفر

١_ کاوە محمدی ٢_ حمزە نقدی ٣_ ابراهیم مرادی ٤_ عزیز ٥_ مبین عبداللهی

مریوان ٨ نفر

١- عثمان نادری ٢_ مهران تاک ٣_ شاهو ولیدی ٤_ بهروز ملکی

بوکان ٤ نفر

١_ هیوا ٢_ ادریس

سقز ١ نفر

١_ مینا شیخی

سنندج ١ نفر کە هویت وی احراز نشدە است.

همچنین بیش از ٥٠٠ نفر از معترضین با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند کە بیشتر آنها از ترس اینکە بازداشت نشوند بە مراکز درمانی مراجعە نکردەاند.

وضعیت جسمانی سە نفر از زخمی ها در جوانرود و مریوان وخیم اعلام شدە است. تاکنون جسد هیچ کدام از جانباختگان بە خانوادەهای آنها تحویل دادە نشدە است.

ضمنا ساعاتی پیش با تماس با محله دولت آباد کرمانشاه به ما خبر رسید که آمار کشته های این شهر ۳۰ نفر میباشد و آمار کشته ها در شهرهای دیگر این استان بسیار بالاتر از آمار رسمی تا کنون منتشر شده میباشد