کشته شدن دست کم پنج نفر در اعتراضات کرمانشاه

بر اساس گزارش ارسالی از رسانه هنگاو

در پی تیراندازی نیروهای مسلح ایران بە سوی شهروندان معترض بە گرانی بنزین در کرمانشاه، دست کم ٢٥ شهروند کشتە و زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در خیابان ”خمینی“ و محلە دولت آباد بە سوی معترضین بە گرانی بنزین آتش گشودە و دست کم ٥ شهروند را بە قتل رساندەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع،  دست کم ٣ شهروند در خیابان خمینی با شلیک مستقیم نیروهای یگان ویژە بە قتل رسیدە و دو نفر نیز در دولت آباد و  در حین هجوم مردم بە پاسگاه این محلە کشتە شدەاند.

تاکنون هویت یکی از کشتە شدگان دولت آباد بە نام ”محمد میرزایی“ برای هەنگاو احراز شدە است کە ٢١ سال سن دارد.

همچنین یک نوجوان ١٣ سالە کشتە شدە است. یک جوان هم کە اسم پدرش رستم احراز شدە و مغازە کفش فروشی دارد کشتە شدە است.

در جریان این تیراندازی ها ٢٠ نفر نیز زخمی شدەاند کە همگی بە بیمارستان. های ”امام رضا“ و ”طالقانی“ منتقل شدەاند.

علاوە بر قطع شدن انترنت و خطوط تلفن، شب گذشتە بە مدت یک ساعت برق محلە دولت آباد کرمانشاه قطع شدە است.