کاک کاوه محمدی

کاک کاوه محمدی در اعتراضات روز شنبه ۲۵ آبان یا ۱۶ نوامبر به دست مزدوران خامنه‌ای در جوانرود کرمانشاه شهید شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن