کاسبان دین و پیشبینی جغرافیای مذهبی جهان

 

 نظر شهنام گلشنی درمورد کاسبان دین و پیشبینی جغرافیای مذهبی جهان در سه دهه آینده

دیدن این ویدئو برای علاقمندان به مباحث این چنینی توصیه میشود.