چینی ها بعد خشک کردن هورالعظیم به جای استخراج نفت ایران برای عراقی ها کار کردند!

بهمن آرمان، استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: سال‌ها پیش به مناطق غرب کارون که حوزه‌های مشترک نفتی ما با عراق است می‌دیدم تعداد زیادی کامیون پر از خاک در آن مناطق تردد می‌کنند.

وقتی علت آن را پرسیدم گفتند این کامیون‌ها به این خاطر می‌روند که هوزالعظیم را خشک کنند تا نفت از آن‌جا استخراج کنند.

به دلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانستیم تجهیزات لازم را برای استخراج نفت وارد کشور کنیم و برای همین هم کار را تحویل چینی‌ها دادند تا با خشک کردن زمین‌ها چاه استخراج نفت حفر کنند.

همین کار هم نکردند و اطلاعات ما را بردند به عراقی‌ها دادند و از آن‌جا شروع به استخراج نفت کردند.