چهارده تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ در چهل و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضیشان بشر می‌برند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است

چهارده تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ در چهل و ششمین روز از اعتصاب غذای اعتراضیشان بشر می‌برند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

این دراویش گنابادی محبوس که از تاریخ ۱۴ آبان ماه سال جاری که در اعتراض به اعمال محدودیت‌های امنیتی بر “نورعلی تابنده”، قطب دراویش گنابادی در اعتصاب غذا به سر می‌برند حال برخی از این دروایش گنابادی در وضعیت وخیمی قرار گرفته و از اعزام به مرکز درمانی و مراقبتهای پزشکی محروم هستند.

محمد شریفی‌مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی‌خواه، مرتضی کنگرلو روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸، در پی وخامت حال به صورت حفاظت شده به همراه گروهی از نیروهای امنیتی به بیمارستان فیروزآبادی شهرری منتقل شدند.

هرچند با آن که انتقال به بیمارستان خواسته این دراویش نبود، همان روز با توقف درمان آنها را بار دیگر به زندان تهران بزرگ برگرداندند.