چرا بین پیامبر با پیروان اسلام اینهمه فرق و تبعیض وجود دارد؟

دیدم نوشته:
پیامبر بزرگ اسلام ص جهت شهوت رانی ازدواج نمیکرد *دلیل دیگری داشت

من هم نوشتم:
پس چرا درتمام عمر پیامبری خود این دلالیل را درنظر نگرفتند و اصلا چرا این همه تبعیض بین پیامبر و سایرمسلمانان وجود دارد؟

پیامبر اسلام پس از بعثت 23 سال زنده بودند و زندگی کردند. در ده سال اول اسلام همسرایشان خدیجه سلام الله بود و فقط هم ایشان یک همسر داشتندو بس و کسی بعنوان همسر وارد زندگی ایشان نشد و آن دلایلی که به آن اشاره کرده اید هرگز در زندگی خود دیده نشد، اما به محض آنکه حضرت خدیجه در شصت و پنج سالگی درگذشتند، در آن هنگام که پیامبر پنجاه ساله بودند، ناگهان این “دلایل دیگر” در زندگی ایشان سرو کله شان پیدا شد و ایشان با بیش از سی زن ازدواج کردند. درحالیکه مسلمانان قرار بود فقط چهار زن داشته باشند. تازه پیامبر چرا قوانینی را که ازآسمان میرسید فقط به مسلمانان دستور اجرای آنرا میداد و خودشان آنرا اجرا نمی کردند؟ مثلا زن هرمسلمانی بعد از مرگ شوهر، هنگامی که عده اش تمام میشد میتوانست بامرد دیگری ازدواج کند، اما درمورد زنان پیامبردستور داده بود که کسی با زنان من ازدواج نکنند و یک دلیل بسیار پوچ هم آورده بود که چون زنان من عنوانشان “ام المومنین” است پس مومنین یعنی مسلمانان که نمی توانند با مادر خود ازدواج کنند!؟ یا بارها ازاو شنیده بودند که پیامبران پس ازدرگذشت ارثیه ای برای باقیماندگان خود نمی گذارند اما دیدیم که فاطمه سر “فدک” چه جنگ و جدالی با عمر کرد زیرا میگفت “فدک” را پدرم به من بصورت ارث باقی گذاشته است و عمرهم میگفت پیامبربارها فرموده بودند پیامبران برای اولاد و احفاد خود ارثیه ای نمیتوانند باقی بگذارند. تناقض دیگر در مورد سادات است. البته به نظر اکثریت مسلمانان “سید” به آن معنائی که شیعه متعقد است وجود خارجی ندارد بلکه “سید” به معنای آقا و فردی محترم است نه اینکه حتما از اولاد ذکور پیامبر باشند. اما شیعه معتقد است که تمام سادات از اولاد پیامبرهستند و ایرادی که به آن گرفته میشود تا کنون بی جواب مانده است. همه می پرسند مگر پیامبر پسری داشته است که فرزندان آن پسر پیامبر همه سید باشند؟ پیامبرفقط از فاطمه دو فرزند پسر داشت و همه میدانند که نواده دختری کسی عنوان “سید” نمی تواند اما شیعه ها میگویند نخیر آقا درمورد پیامبر اکرم این گونه نیست و حسن و حسین و تمام امامان بعدی همه “ابن رسول الله” بودند.

حال هروقت این مطالب مطرح میشود، مسلمانان به ویژه شیعیان به جای آنکه دلیل قانع کننده ای بدهند، رگ های گردنشان سیخ شده وهی هی نام “سلمان رشدی” را به شما یاد آور میشوند. درحالیکه سلمان رشدی بدبخت هم اگر نوشته “غرانیق” را به فرموده پیامبر شیطان بردهان پیامبرجاری ساخته، و بعد بدستور پیامبرکه فرموده بودند اینها را شیطان بردهان من جاری کرده و در نتیجه اینها آیه های شیطانی هستند و آنها را ازقرآن پاک کنید و به همین ترتیب عمل کنید و این مطالب را سلمان رشدی بینوا هم درکتابش آورده است.

آخرین تفاوت و تناقص بین مردم عادی با پیامبرو امامان که شیعیان معتقدند آنست که هرفرمایشی که پیامبر و امامان گفته اند یا معروف است که ازبیانات آنان است کاملا درست است مثل معراج، ملاقات با جرئیل، شق المقر، امام زمان و غیبت های صغیر و کبیر او … یا سهم امام که فقط به اولاد “ابن رسول الله” باید داده شود نه بقیه مسلمانان راهم یادآوری میکنم و به این نوشته که بسیار طولانی ازآب درآمد، خاتمه میدهم وقضاوت می ماند برای شما وتمام افرادی که عقل و منطق را به جای شایعات و خرافات و ایمان جایگزین کرده اند.