چرا الله با زنها اینقدر دشمنه

چرا الله با زنها اینقدر دشمنه ؟

گفته :
۱. زنها رو بزنید (نساء – آیه ۳۴)

۲. مرد بالاتر از زن است (بقره – آیه ۲۲۸)

۳. در خانه حبسشان کنید (نساء – آیه ۱۵)
سنگسارشان کنید

۴. حجاب کنید (نور – آیه ۳۱)

۵. شهادت دو زن برابر یک مرد است (بقره – آیه ۲۸۲)

۶. سهم ارث دختر نصف پسر است
(نساء – آیه ۱۱)

۷. مرد میتونه ۴ تا زن بگیره
(نساء – آیه ۳)

۸. تجاوز به زنان شوهردار حلاله
(نساء – آیه ۲۴)

۹. زن خودتو بعد سه طلاقه کردن باید بدی یکی دیگه
باهاش سکس کنه تا دوباره بتونی بگیریش
(بقره – آیه ۲۳۰)

۱۰. برادر از خواهر کامل ارث میبره ولی خواهر از بردار نصف
(نساء – آیه ۱۷۶)

۱۱. زنان شما دشمنتان هستند
(تغابن – آیه ۱۴)

۱۲. مردان باید بر زنان مسلط باشند (نساء – آیه ۳۲)

۱۳. میتونید زنهارو تحت فشار بزارید (نساء – آیه ۱۹)

۱۴. مرد دو برابر زن ارث میبره
(نساء – آیه ۱۲)

۱۵. زنان کشتزار شما هستند هر زمان و هر جا خواستید باهاشون سکس کنید (بقره – آیه ۲۲۳)

۱۶. زنها بعد از طلاق برای ازدواج مجدد باید سه ماه صبر کنند ولی مردها نه
(بقره – آیه ۲۲۸)

این مصیبت نامه ادامه دارد …

#زن_در_قرآن