چرا ابراهیم رئیسی دستور جمع آوری بنرهای تبلیغاتی‌اش را صادر کرد؟!

جواب کوتاه: بنر دری و پاره شدن بنرهای او در سراسر ایران عمدتا توسط گروه ایرانارشیست

 

رئیسی خود را رئیس جمهور میداند نه کاندیدا!

۳. رئیسی بر خلاف کاندیداهای دیگر یقین دارد که قرار است که از صندوق آرا در بیاید. بنابر این یقین دارد که خامنه‌ای او را بر کرسی ریاست جمهوری خواهد نشاند. پس دلیلی ندارد که با تبلیغات گسترده برای خود نفرت بیشتر بخرد!

۴. ابراهیم رئیسی می داند که سوژه خوبی برای جنبش دادخواهی و جوانان شورشی است. چسباندن هر عکس و هر بنر او در شهرها سوژه جوانان خشمگین برای پاره کردن و آتش زدن است، از این رو رئیسی می خواهد کمتر اسباب زحمت شود!

با این حال همین جوانان خشمگین و شورشی به رئیسی خوشامد می‌گویند که به مقام پادویی ولی فقیه برسد! برای نسل قیام و شورش عنصر بدنامی مثل رئیسی بهترین گزینه جرقه دوباره قیام و خیزش است.