پیرامون اعتراضات گسترده معلمان بازنشسته در ایران

سید هاشم خواستار‏ ‏‏

درود بر عزم همكاران فرهنگي بازنشسته ي سرتاسر ايران .امروز همكاران فرهنگي مشهدي در دو مكان تجمع كردند. در جلو سازمان باز نشستگي و در جلو سازمان اموزش و پرورش خراسان رضوي. نزديك يكصد نفر در جلو سازمان بازنشستگي خراسان برابر بيانيه ي همكاران تهراني تجمع كرده بوديم كه همكاران تلفن زدند كجاييد؟ بياييد جلو سازمان اموزش و پرورش .اكثرا پياده و دسته جمعي و عده اي هم با اتومبيل هايشان بطرف اداره ي كل حركت كرديم. از دور همكاران را ديديم كه در جلو سازمان هستند . رسيديم و همكاران گفتند از طرف پليس و حراست و … تحت فشارهستيم كه به داخل سازمان برويم، جوابشان را بده . با انها صحبت كردم كه ما به داخل سازمان اموزش و پرورش نمي رويم تا همشهريان ما و ملت ايران بدانند كه چه ظلمي به معلمان ميشود. هر چه بيشتر اصرار كنيد خودتان را خراب ميكنيد و نزد معلمان منفور ميشويد . ديگر بيشتر از اين حرفي نزدند . همكاران همه از فردي به نام مكتبي ميگفتند كه در گروه هاي تلگرامي خراسان تبليغ ميكرده و حتي تهديد كه در تجمع نبايد شركت كنند. نميدانم اين اقاي مكتبي پايبند كدام مكتب است و چه منافعي دارد كه از ابرويش مايه ميگذارد تا تجمع صورت نگيرد بنده به تمام مكتبي ها ميگويم تجمع مثل اب خوردن و غذا خوردن برابر همين قانون اساسي حق مسلم ما معلمان و تمام ملت ايران ا ست . يعني اگر هر روز هم تجمع داشته باشيد منع قانوني نداشته و احتياج به مجوز ندارد . پس چرا مكتبي ها زور ميزنند كه تجمع صورت نگيرد؟؟!!! امروز همكاران مشهدي قرار گذاشتند كه 13 مهر روز جهاني معلم (همچون 11 ارديبهشت روز جهاني كار گر) از ساعت 10 تا 12 در جلو سازمان اموزش و پرورش گرد هم بيايند و از ديگر همكاران شاغل و بازنشسته در سرتاسر ايران خواستند كه تجمع 13 مهر را فراموش نكنند. در تهران در همين ساعت در جلو مجلس و در مراكز استان ها در جلو سازمان اموزش و پرورش و در شهرستان ها در جلو اداره ي اموزش و پرورش از ساعت 10 تا 12 تجمع خواهيم داشت. ضمنا همكاران و تشكلها كه فراخوان تجمع ميدهند بدعت نگذارند.اگر شما تجمع در جلو سازمان بازنشستگي بدهيد فرهنگيان در جلو سازمان اموزش و پرورش تجمع ميكنند پس لطفا بدعت نگذاريد و همان ساعت 10 تا 12 بهترين زمان است.
سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان