پیامبر اسلام: ‏ ‏سه چیز سبب بطلان نماز فردی که به نماز ایستاده است، ميشود: سگ، الاغ و زن

‏«فوآد ابوالباق » می نویسد، عایشه با شنیدن سخنان بالا از زبان محمد به وی گفته است،‏«آیا این درست است که شما ما زنان را با الاغ و سگ مقایسه کنید؟
‏منبع:صحیح البخاری، جلد اول، حدیث ۴۹۳، صفحه ۲۹۲ـ۲۹۳