پس از حمله به مسجد اهل سنت مشهد، رژیم مسجد اهل سنت اسالم را قبضه کرد

مسجد جامع اهل سنت شهر اسالم تعطيل شد.
مسجد حاج شیخ بلال فاروقی در شهر اسالم در پی فشارهای سیاسی مبنی بر عزل بدون دلیل امام جمعه و متولی مسجد شيخ يونس فاروقى به دلیل دفاع از حضرت عایشه و اصحاب در پاسخ به شایان مفسد تعطیل اعلام شده است و تا اطلاع ثانوی نماز جمعه برگذار نمیشود . در ضمن يونس فاروقى به دلیل دفاع از اهل سنت محکوم به چهل ضربه شلاق و هشت ماه حبس و یکسال خلع لباس در پی دفاع از اصحاب شدند که به خاطر نداشتن سوء سابقه به پنج سال تعلیقی در آمده هست.