پدیده ای به اسم ‘محلل’ ازدواج در اسلام!!!

مرد مسلمان در اسلام تا دو بار میتواند همسرش را طلاق دهد وهر دوبار میتوانند باز باهم به توافق برسند و به زندگی زناشویی قبلی خود برگردند(البقره ۲۲۹)
اما اگر مرد برای بار سوم زنش را طلاق داد نمیتواند به سادگی به زندگی زناشویی سابق خود برگردد⬇⬇

ولی اگر مرد و زن دوست داشتند دوباره بهم برگردند تنها راه چاره دین اسلام دراین مورد اینست که زن بایستی به عقد مرد دیگری درآید و یعنی با نکاحی شرعی و خواندن صیغه عقد مدتی با مردی دیگر همسر وی شود و با او همبستر شود!!(البقره ۲۳۰)در این نوع طلاق دادن و نکاح کردن ها،همبستر شدن زن ⬇⬇
با شوهر جديد برای يك شب،يا بيشتر يا حداقل برای يك ساعت است.و شرط اين نوع نكاح، سكس كامل و به اُرگاسم رسيدن زن و مرد ميباشد.پس از رسيدن به اُرگاسم و لذت بردن دوطرفه از همديگر، زن(ميتواند طلاق بگيرد و پس از اتمام مدت عده بار سه قاعدگی)،شوهر قبليش ميتواند دوباره او را نكاح كند.⬇⬇
عده ای از عالمان دينی بر اين باورند كه محلل كاری حرام است و آن را لعن و نفرين ميكنند. اما عده ای ديگر از علما بر حلاليت آن عقيده دارند.و در مساجد آن را عملی ميسازند. در حقيقت چيزى كه مسلمانان را نسبت به معنای حقيقی و اساس دين اسلام را با شبهه و ترديد روبرو ميسازد؛ وجود مواردی⬇⬇
چند از تناقضات و تضادهايست كه در آيات و احاديث به چشم می‌خورند اما بسبب وجود احادیث معتبری که بر این دیدگاه صحه می‌گذارد علماى دینی چه بخواهند و یا انکار کنند در واقع یکی از احادیث معتبر به تمام و کمال حقیقت محلل را روشن ميسازد و درآن بعنوان امری مجاز بحساب آمده است ⬇⬇
در عهد محمد،مردی برای سومين بار زن خود را طلاق داد و زن ناچاراً به عقد مردی ديگر درآمد.دست بر قضا داماد جديد،آلتی كوچك داشته بود. و در حين سكس، زن به اُرگاسم كامل نرسيده بود. بعداً مرد او را طلاق داده و آن زن هم نزد محمد رفت،و حال و وضع خويش را اين گونه تشريح كرده است “: ای ⬇⬇
پیامبر خدا! شوهرم مرا طلاق داد و من نيز به عقد مرد دیگری در آمدم و او نيز با من همبستر شد ولی آلتی که او داشت مثل اين منگوله بود (بر روی لباس هايش چند دانه منگوله آويزان بود يكى از آنها را به محمد نشان داده،به نشان اين كه آلت وی به اندازه ی همين منگوله نرم و شل و كوچك ⬇⬇
بوده است) زن ادامه میدهد و میگوید:تنها یکبار همبستر شده است،آن هم نتوانسته است مرا به اُرگاسم برساند.آيا اكنون برای شوهر قبليم حلال هستم؟ محمد در جواب ميگويد: برای شوهر قبليت حلال نيستی تا زمانی که از شوهر جديدت به اُرگاسم كامل برسی!! (صحیح البخاری، کتاب اطلاق باب ⬇⬇
من قال لامراته :انت علی حرام حدیث ۴۹۶۴…. و صحیح البخاری، کتاب الشهادات باب شهادهٌ المختبی حدیث ۲۴۹۶… و سنن ترمذی کتاب النکاح عن رسول الله ما جاء فیمن یطلق امراٌته ثلاثا فیتزوجها آخر فیطلقها)

در سرگذشتی ديگر اینگونه بیان شده است:مردى همسر خود را طلاق داده بود، زن به ⬇⬇
عقد مردی ديگر در آمده بود،اما با وی به اُرگاسم نرسيده بود.و او را نيز طلاق داده بود. از محمد سؤال شد “: آيا نزد شوهر قبليش بازگردد حلال است؟ محمد در جواب گفته بود : نخير. بايد همچون شوهر اوليش، از شوهر جديد هم كام برگیرد!! (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب:من اٌجاز طلاق ⬇⬇
الثلاث، حديث ۴۹۶۱)
این همان پدیده ی اسلامی است که محلل نام گرفت این راه چاره الهی برای رفع مشکل یک خانواده است، به اعتقاد مسلمانان این قانون، قانونی جهان شمول و ازلی است و تا به ابد باید انسان ها آن را پیروی و اطاعت نمایند… امروزه اجرای قانون محلل کاهش یافته است و درصد کمی⬇⬇
از مردم از آن متابعت میکنند آن هم در مساجد و مخفیانه و دور از چشم همگان، خود روحانیون و طلبه ها و خادمان مساجد دامادهای یک شَبه میشوند! زنانی که اعتقاد کامل به اسلام دارند، خواسته یا نا خواسته، باید همیشه مطیع این قانون باشند و منتظر آن نباشند که تغییرات جدی و بنیادی در این⬇⬇
دین صورت صورت گیرد.

پ.ن:از دیدگاه اسلام محلل قانونیست برای خوشبختی بشریت، ایجاد احترام تقابل میان دو دلدار که میخواهند باهم زندگی کنند و نیز راهی است برای جبران اشتباهات مرد. ولی عمل محلل در واقع هتک حرمت زن است به شیوه شرعی،⬇⬇⬇
این امر (محلل)نهایت بی ارزش کردن و تحقیر انسانیت و کرامت زنان است…. تصویرلینک فیلم سینمایی کمدی با عنوان “محلل” ساخته شده در سال ۱۳۵۰ برگرفته از داستان محلل صادق هدایت ساخته شد.. .