پا گذاشتن روی بدن دختر کتک خورده و دستمالی او توسط مامور حراست جمهوری اسلامی! + فیلم

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی