پا گذاشتن روی بدن دختر کتک خورده و دستمالی او توسط مامور حراست جمهوری اسلامی! + فیلم