يك افتضاح ديگر از بي بي سي ؛ درخواست تيتر سفارشي

بي بي سي فارسي كه چند سال هست دچار بحران مشروعيت خبريست و شناخته شده به همكاري با جمهوري اسلامي نيز مي باشد، حال با درز اين عكس و ديكته شدن تيترها،بايد ديد چگونه ميخواهد وجهه مزدورانه خود را توجيح كند. مزدوران بي بي سي به اشتباه تمامي متن سفارش شده را كپي پيست كردند.

سپاس از افشاگري نريمان.

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی