يك افتضاح ديگر از بي بي سي ؛ درخواست تيتر سفارشي

بي بي سي فارسي كه چند سال هست دچار بحران مشروعيت خبريست و شناخته شده به همكاري با جمهوري اسلامي نيز مي باشد، حال با درز اين عكس و ديكته شدن تيترها،بايد ديد چگونه ميخواهد وجهه مزدورانه خود را توجيح كند. مزدوران بي بي سي به اشتباه تمامي متن سفارش شده را كپي پيست كردند.

سپاس از افشاگري نريمان.