وخامت حال زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیق همدانی در روز ششم اعتصاب غذا

زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیق همدانی و پسرش سالار که از روز ۱۲ اردیبهشت ۹۹ در اعتراض به دروغ پردازیهای رئیس زندان مرکزی ارومیه، دست به اعتصاب غذا زده بودند؛ حالش در روز ششم اعتصاب غذای خود به وخامت گرایید.
در زندان مرکزی ارومیه به دلیل شیوع کرونا و نبود حداقل های بهداشتی، وعده و وعیدهای مسئولان زندان برای رسیدگی به زندانیان بیمار و تامین امکانات بهداشتی و رعایت قرنطینه بیماران مبتلاء به کرونا، عملی نشده است