هفته بعد روز کارگر ، روز مزد بگیر است ،برنامه اپوزسیون ، سازمانها ، تشکلات سیاسی و ۸ میلیون خارج نشین چیست ؟

باید یک ماه قبل رخدادهای مهم پلن و برنامه مشخص داشته باشیم تا جامعه سالم بوجود بیاوریم .
با وضعیت بد معیشتی داخل و ظیفه خارج نشینها هزار برابر از قبل شده ، آنها با برگذاری همایشها و مکاتبه با مطبوعات خارجی ،صدای داد خواهی ظلمی که بر مردم و مزدبگیران داخل کشور زندگی میکنند هستند ، انتظار مردم از گروهای سیاسی همین است سازماندهی و انعکاس صدای داخل باشند.

الان هر جریانی که آینه داخل باشد ، صدای داخل باشد ، با پلن و برنامه باشد در دل مردم داخل جای دارد . باید اپوزسیون قانون کار مشخص و مکتوب بنویسند و در کتاب قانون کار که به نام آن جریان ثبت شده و جرا از قانونی استفاده کردن یا نمیکنند باید بگویند . اینجا است که مردم آن جریانی را انتخواب میکنند که حقوق به حقشان را میدهد …
چاپ کتاب قانون کار چتری است که مزدبگیران زیر آن جمع میشوند تا پناه بگیرند و به حقوق خود دست پیدا کنند ، اتحاد معلم ، دانشجو ، کارگر ، پرستار ، کسبه ، همه و همه با نوشتن و ارائه کتاب قانون کار بدست میاید …. لطف بعد ۴۴ سال اشغال ایران این کتاب بنویسید تا اتحاد ایجاد کنید با پرچم مشترک .
تا روز کار هر شب بر پشتبامها با فریاد مزدبگیر بیدار است از تبعیض بیزار است ،
تا حق خود نگیریم از پای نمینشینیم .
اگر روز کارگر را خراب کردند هر شب به پشتبامها خواهیم آمد با فریاد مرگ بر دیکتاتور ،
امکان سرکوب در محلات و پشتبامها در شب برای حکومت در کل کشور نیست .