هزینه دادگاه بین المللی آبان ۹۸ دقیقا از کجا و‌ با چه هدفی تامین می شود؟

وقتی تلویزیونی که هزینه آن را  غیرمستقیم جمهوری اسلامی پرداخت میکند با آب و‌تاب فراوان دادگاهی را پوشش می دهد که اصلا رسمیت ندارد و‌حکم آنهم فایده ای نخواهد داشت سوال این است که برگزاری این دادگاههای نمایشی اصلا چه فایده ای دارد و‌ چه دستی پشت آن است؟ آیا در پست صحنه از آخوندها گروکشی می کنند تا منافع بیشتری بدست آورند؟
حمهوری اسلامی برای تلویزیون اینتر نشنال سالی ۵۰ میلیون دلار هزینه نمی کند که برای شما نمایش دادگاه برگزار کند. این هزینه گزاف برای برگزاری دادگاهی غیر رسمی حتما هدفی در پشت دارد.
هدف چیست؟