هر کس که جوابش جز تغییر باشد راهمان از راهش جداست

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی