نیشن: برای انتخاب شدن، ترامپ بدنبال ایجاد درگیری نظامی با ایران است

این مقاله نیشن میگوید که ترامپ که هیچگونه شانسی برای انتخابات ندارد، بدنبال یک درگیری نظامی با ایران است که به این بهانه در انتخابات موفق شود. بمب گذاری ها و ربودن کشتی های نفتی جزو برنامه ترامپ برای تحریک ایران به درگیری نظامی است که ایران این اقدامات را بی جواب گذاشته که نشان میدهد از این برنامه ترامپ آگاهی کامل دارد و در این تله نخواهد افتاد.

https://www.thenation.com/article/world/trump-war-iran/