نگاهی متفاوت به داستان محمدرضا حیاتی

بعد از عمری جزئی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی بودن و برخورداری از مواهب چرب و شیرین آن ، وقتی سالها از بازنشستگی هم گذشته و حال که واقعا تصمیم می گیری بازنشسته شوی ، ترجیح میدهی که با یک بند بازی دل جامعه را بدست بیاوری.
نمی خواهی که در جامعه به عنوان بوق جمهوری اسلامی مطرح باشی . پول را که بدست آورده ای ، می خواهی محبوب مردم هم باشی . یک ( یا دو )هدف متوسط بی خطر چطور هست ؟خوب هست ! فردین و ابی مناسبند . خیلی خطرناک نیستند و محبوب هم هستند. بنا براین بعد از سالها خواندن اخبار جمهوری اسلامی ( که البته ماموری و معذور ) با یک مانور زیرکانه دل مردم را هم بدست می آوری!
نظر شما چیست؟