نوید افکاری: سکوت شما مردم یعنی حمایت از ظلم ظالم

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی