نوکری برای ارباب ترامپ، کار اپوزیسیون نیست!

متاسفانه عده ای افراطیِ فحاش گمان میکنند با نوکری برای ترامپ میتوانند آینده خود را تضمین کنند. این فرهنگ ارباب و رعیتی هنوز از این مملکت رخت برنبسته. گوش و چشم بسته مثل بز دنبال شخص دیوانه ای مانند ترامپ افتادن کسی را به جائی نمیرساند. این ره که میروند به ترکستان است. چشم و گوش خود را باز کنید و برای منافع ایران کار کنید، دنبال ارباب نباشید!

عادی سازی راه حل مساله نیست! این که نوکری برای ترامپ بد است, اصلا به این معنا نیست که باید با یک رژیم تروریستی مثل رژیم آخوندی رابطه عادی برقرار شود! هر وقت رژیم آخوندی تبدیل به حکومتی معمولی شد, رابطه با آن هم میتواند معمولی شود!

ترامپ قصدش از تحریم ایران نه تغییر رفتار رژیم بلکه تیغ زدن عربستان و بقیه اعراب است!
اگر ترامپ بخواهد اخوند ها را ادب کند یا به راه درست بیاورد کافی است اطلاعات محرمانه اخوندها را افشاء کند!
این یک حقیقت است که خمینی بوسیله کمکهای ساواک شاه در داخل و امدادهای غیبی سیا در خارج توانست جانشین شاه شود!
تا وقتی سیا اطلاعات محرمانه را بجای انتشار عمومی کردن نابود میکند یعنی دارد از یک جریان محافظت میکند، کدام جریان؟ !!!